شارژ ایرانسل

فال حافظ

 
..
 
   
   
  منوي اصلي
لينکهاي سريع

  موضوعات
ارتباط با امام زمان

 

آرشیو ماهانه
آذر 1392
مرداد 1392
خرداد 1392
فروردین 1392


لوگوی دوستان 

تبلیغات


تبلیغات در سایت


  تعیین مقدار DO اکسیزن محلول

تمام موجودات زنده برای انجام متابولیسم و تهیه انرژی جهت رشد و تولید مثل نیاز به اکسیژن به فرم های مختلف دارند. واکنش های هوازی دارای اهمیت خاصی بوده زیرا به اکسیژن آزاد نیاز دارند. تمام گازهای موجود در هوا به مقدارهای مختلف در آب محلولند.  نیتروژن و اکسیژن به علت حلالیت کم در آب مورد توجه می باشند، زیرا با آب فعل و انفعال شیمیایی انجام نداده و حلالیت آن ها مستقیماً به فشار جزئی آن ها بستگی دارد. حلالیت اکسیژن در درجه حرارت های مختلف آب متفاوت است. مقدار حلالیت اکسیژن اتمسفر در آب نسبتاً خالص از 6/14 میلیگرم در لیتر در صفر درجه سانتیگراد تا 7 میلیگرم در لیتر در 35 درجه سانتیگراد تحت فشار ا اتمسفر متفاوت است اکسیژن به مقدار کمی در آب محلول بوده و حلالیت آن با فشار اتمسفر و درجه حرارت متغیر است. کمبود حلالیت اکسیژن در آب یکی از فاکتورهای اصلی است که ظرفیت تصفیه طبیعی آب را کاهش می دهد. لذا تصفیه فاضلاب ها قبل از ورود به رودخانه ها ضروری می گردد. اکسیژن محلول رودخانه ها نیز می توان آلودگی آن ها را کنترل نمود. اکسیژن فاکتور مهمی در ایجاد خورندگی آهن و فولاد بخصوص در سیستم های توزیع آب می باشد. لذا تعیین مقدار اکسیژن محلول برای کنترل خوردگی آب به کار می رود.

اساس روش اندازه گیری:

معمولی ترین روش اندازه گیری اکسیژن محلول بر اساس آزاد کردن ید توسط اکسیژن محلول می باشد. ید آزاد شده عموما توسط یک محلول کاهنده مانند سدیم تیوسولفات اندازه گیری می شود. چسب نشاسته خاتمه عمل را نشان می دهد. نشاسته ید آزاد شده را جذب نموده و رنگ آبی ایجاد می کند. هنگامی که تمامی ید کاهش یافت محلول بی رنگ می شود.

روش ونیکلر یا یدومتری روش استانداردی برای تعیین اکسیژن محلول می باشد. این روش بر اساس اکسایش Mn+2 به ظرفیت بالاتر ( Mn+4 ) در محیط قلیایی توسط اکسیژن می باشد. منگنز با ظرفیت چهار یون ید را در محیط اسیدی به ید آزاد اکسید می کند و مقدار ید آزاد شده که برابر با اکسیژن مجلول می باشد توسط تیتراسیون با تیوسولفات استاندارد اندازه گیری می شود. در این روش وجود برخی از مواد مانند نیتریت ها و آهن سه ظرفیتی قابلیت اکسندگی I- را به I2 دارند و نتیجه آزمایش را بیش از مقدار واقعی نشان می دهد. و بر عکس مواد کاهنده مانند SO3-2  و S-2 ، ید را کاهیده کرده و به I - تبدیل می کنند و نتیجه آزمایش راکم تر از حد واقعی نشان می دهد. بنابراین در روش تصحیح نشده چنان چه اکسیژن در محیط وجود نداشته باشد، با افزایش منگنزسولفات و معرف یدور قلیایی (  ,KI NaOH ) رسوب سفید رنگ Mn(OH)2 تشکیل می گردد.( Mn+2   +  2OH-      →       Mn(OH)2 )

رسوب سفید رنگ

اگر در محیط اکسیژن موجود باشد مقداری از Mn+2 به ظرفیتهای بالاتر اکسید شده و رسوب قهوه ای رنگ MnO2 ظاهر می گردد.(    Mn(OH)2  +     ½O2 →  MnO2   +      H2O    )

رسوب قهوه ای رنگ

اکسایش Mn+2 به MnO2 به آهستگی انجام می گیرد. بدین منظور محلول تکان داده می شود تا تمام اکسیژن محلول به صورت ترکیب در آید. حرکت دادن محلول برای مدت حداقل 20 ثانیه لازم است . در صورتی که آب مورد آزمایش شور باشد.زمان تماس بایستی به مراتب طولانی تر باشد. پس از حرکت دادن نمونه ، برای ترکیب کامل اکسیژن باید در جایی ساکن گذاشت و پس از مدتی به آن سولفوریک اسید اضافه می کنند . در محیط اسیدی MnO2 یون I - را اکسیدکرده و ید آزاد می کند. برای انجام واکنش بطور کامل بایستی درب بطری را بست و برای حداقل 10 ثانیه آن را حرکت داد تا ید به طور یکسان در تمام محلول پخش گردد. ید حاصله را با سدیم تیوسولفات استاندارد تیتر می کنند.

( MnO2   +  2I-   +  4H+   →    Mn+2  + I2 + 2H2O )

( I2  +  2Na2S2O3   →     Na2S4O6    +   2NaI )

هما ن طور که اشاره شد یون نیتریت یکی از مواد مزاحم در تعیین اکسیژن محلول می باشد. یون نیتریت Mn+2 را اکسید نمی کند ولی I را در محیط اسیدی به I2 اکسید می نماید.  لذا اگر نیتریت در محیط وجود داشته باشد تشخیص نقطه پایانی مشکل خواهد بود. زیرا به محض این که رنگ آبی معرف نشاسته و ید محو می گردد نیتریت ها مقداری از I را به I2 اکسید کرده و رنگ آبی دوباره ظاهر می گردد. برای حذف دخالت نیتریت ها از سدیم آزید NaN3 استفاده می شود.

معرفهای لازم:

محلول منگنز( II ) : مقدار 480 گرم MnSO4.4H2O یا 400 گرم MnSO4.2H2O و یا 364 گرم MnSO4.H2O را در آب مقطر حل کرده و حجم آن را به یک لیتر برسانید.

معرف یدور و آزید قلیایی : مقدار 500 گرم از NaOH رابا 150 گرم پتاسیم یدید در آب مقطر حل کرده و حجم آن را به یک لیتر برسانید به آن مقدار 10 گرم سدیم آزید که در 40 سی سی آب مقطر حل شده اضافه کنید.

- سولفوریک اسید غلیظ

- نشاسته : 2 گرم نشاسته و 2/0 گرم سالسیلیک اسید را در 100 سی سی آب مقطرحل کنید.

- سدیم تیو سولفات استاندارد : 25 گرم از Na2S2O3.5H2O را در آب مقطر جوشیده سرد شده حل کرده و به آن 4/0 گرم سود افزوده و در بالن ژوژه یک لیتری به حجم برسانید. این محلول را در مقابل محلول 25 نرمال پتاسیم بی کرومات یا پتاسیم دی یدات استاندارد کنید.

 روش کار:

به نمونه مورد آزمایش که در بطری های 250 سی سی یا 300 سی سی جمع آوری شده مقدار 1 سی سی محلول منگنز (II) سولفات و 1 سی سی معرف یدورو آزید قلیایی اضافه کنید. سپس درب بطری را با دقت بسته چندین بار آن را تکان داده تا رسوب منگنز(II) هیدروکسید ظاهر شود بعد از ته نشین شدن رسوب مقدار 1 سی سی سولفوریک اسید غلیظ به آن افزوده و آن را مخلوط کنید تا رسوب به طور کامل جدا شود. 200 سی سی از محلول فوق را در یک ارلن ریخته و با تیوسولفات 25 نرمال تا رنگ زرد تیتر کنید. سپس چند قطره چسب نشاسته به آن افزوده و تیتراسیون را تا بی رنگ شدن محلول ادامه دهید. حجم تیوسولفات مصرفی را یادداشت کنید و با استفاده از معادله های واکنش مقدار اکسیژن محلول نمونه را بر حسب میلی گرم بر لیتر محاسبه کنید. 

منابع :

1- نمایش های شگفت انگیز شیمی سومرلین ، ایلی ترجمه دکتر مجید هروی

2- روش های عملی آزمایش های شیمی دکتر زهره حبیبی – صادق احمدی – الهه نیکو سپهر


نوشته شده توسط سید احسان خردمندپور در شنبه سی ام آذر 1392

 

  شرح وظايف کارشناس بهداشت محيط بيمارستان
-هماهنگی و اقدام در جهت تشكیل كمیته بهداشت و كنترل عفونت بیمارستان و شركت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه

2- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشكیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای پرسنل بخش رده های مختلف

3- نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه كارت معاینه پزشكی ، كارت معاینه كارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون

4- بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبكه عمومی ، شبكه خصوصی ) و تشكیل پرونده مربوط به آن

5- كنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر كمی و كیفی و انجام آزمایشات دوره ای میكروبی وشیمیایی و كلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود

6- نظارت ، بررسی و كنترل بهداشتی بركلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفكیك ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی

7- نظارت و كنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب


نوشته شده توسط سید احسان خردمندپور در جمعه هجدهم مرداد 1392

  ادامه مطلب

  بهداشت محیط بیمارستان چیست؟

بهداشت محیط بیمارستان همان فعالیت هایی بهداشتی است که در جهت بهبود وضعیت و سالم سازی محیط بیمارستان به منظور جلوگیری از گسترش و شیوع عوامل بیماری زا  انجام می گردد و این کار با کنترل بهداشتی آب، فاضلاب، مواد زائد و پسماندها، حشرات موذی، تهویه، نور، رطوبت، درجه حرارت و مواد غذایی توسط کارشناس بهداشت محیط مستقر در بیمارستان انجام می گردد. لذا با سالم سازی محیط از اشاعه بیماری به داخل و انتقال آن به خارج از بیمارستان جلوگیری می گردد. بنابراین با رعایت اصول و موازین بهداشت محیط در بیمارستان علاوه بر تامین رفاه جسمی و روانی افراد، خواهیم توانست کانون تمرکز عفونت های بیمارستانی نیز کنترل نمائیم.نوشته شده توسط سید احسان خردمندپور در جمعه هجدهم مرداد 1392

 

  شرح وظایف واحد مهندسي بهداشت محیط
الف – برنامه ریزی :
• تدوین برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت محیط
• تدوین برنامه طرح تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
• تدوین برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی
• تدوین پایش از واحدهای بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی تابعه
• تدوین برنامه رسیدگی به شکایات مردمی واصله از سامانه مدیریت ارتباطات مردمی وزارت بهداشت
• تدوین برنامه زمان بندی نمونه برداری از آب و مواد غذایی
• تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماری های روده ای
ب- اقدامات اجرایی :
• توقیف مواد غذایی غیر مجاز در سطح عرضه
• ارجاع پرونده واحدهای صنفی متخلف به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی
• رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه بهداشت محیط ، مواد غذایی ، دفع غیر بهداشتی فاضلاب ، زباله و ........
• اجرای حکم تعطیل واحدهای صنفی غیر بهداشتی در راستای اجرای ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی
• اجرای دستور العمل های واصله از معاونت امور بهداشتی دانشگاه
• بازدید از مراکز درمانی و بیمارستان های تحت پوشش
• نمونه برداری از مواد غذایی در سطح عرضه
• اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی
• اجرای طرح تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
• بازدید از استخرهای شنا و باشگاه های ورزشی
• پایش واحد های بهداشت محیط مراکز تابعه
هماهنگی :
الف – درون بخشی :
• هماهنگی با ریاست مرکز بهداشت و معاون بهداشتی مرکز در خصوص اجرای برنامه های بهداشت محیط

• هماهنگی با معاونت درمان دانشگاه در خصوص بازدید از بیمارستان ها و مراکز درمانی
• هماهنگی با آزمایشگاه کنترل مواد غذایی در خصوص ارسال نمونه برداری های انجام شده از سطح عرضه به آزمایشگاه
• هماهنگی با آزمایشگاه آب در خصوص پذیرش نمونه های ارسالی از مراکز تابعه و سایر مراکز
• هماهنگی با واحد آموزش بهداشت در زمینه برنامه های آموزشی
• هماهنگی با واحد بهداشت مدارس در خصوص بررسی وضعیت بهداشتی مدارس
ب – برون بخشی :
• هماهنگی با مراجع قضایی در خصوص رسیدگی به پرونده تخلفات بهداشتی و مواد غذایی
• هماهنگی با کلانتری های مناطق تحت پوشش در در خصوص اجرای احکام قضایی
• هماهنگی با اتحادیه های اصناف و مجامع امور صنفی
 • هماهنگی با شهرداري
 • هماهنگی با دامپزشکی
آمــــوزش :
• آموزش بدو خدمت و حین خدمت پرسنل بهداشت محیط
• برگزاری کارگاه های آموزشی
• آموزش دانشجویان بهداشت محیط معرفی شده به واحد بهداشت محیط
• آموزش متصدیان واحدهای صنفی مرتبط با مواد غذایی و اماکن عمومی از طریق برگزاری جلسات آموزشی و آموزشگاههای بهداشت اصناف
   
منبع : kavarsh.sums.ac.ir


:: برچسب‌ها: وظایف

نوشته شده توسط سید احسان خردمندپور در یکشنبه سیزدهم مرداد 1392

 

  معرفي واحد بهداشت محیط
بهداشت محيط يكي از واحد هاي مهم بهداشتي با توجه به تعريف اختصاري آن كه عبارت ازمساعد نمودن عوامل محيطي كه بنحوي درزندگي افراد بشرمؤثرند.
بوضوح مي توان دريافت كه فعاليت بهداشت محيط درهمه زمينــــــه هاي بهداشتي وپيشگيري منجمله نظارت برآب آشاميدني روستاها وشهرها (كلرسنجي وآزمايشات شيميائي وميكروبي )كنترل درتهيه وتوزيع مواد غذائي ،كنترل دفع مدفوع وفاضلاب ، دفن بهداشتي زباله ،كنترل آلودگي هوا ، بهداشت كار و كارگاهها و...كه به سلامت جامعه وبالابردن بهداشت عمومي كمك مي نمايد. .بهداشت محيط اين واحد مردمي هميشه مأنوس با هم وطن روستائي و شهري همواره فعاليت خود را وسيعتر نموده وهمگام با ساير ارگانهاي ديگر سعي نموده است مسئوليت و وظيفه خطيرخويش را سنگينتر از گذشته حس نموده و درخدمت هموطنان عزيزبخصوص جامعه روستائي باشد ودرمصائب طبيعي مانند : زلزله و سيل ، يار و مددكار برادران و خواهران اسلامي خود گردد.
منبع : kavarsh.sums.ac.ir


:: برچسب‌ها: تعاریف بهداشت محیط

نوشته شده توسط سید احسان خردمندپور در یکشنبه سیزدهم مرداد 1392

 

  تعريف بهداشت محيط

بهداشت محيط عبارت است از كنترل عواملي از محيط زندگي كه

به نحوي در رفاه و سلامت بدني رواني و اجتماعي انسان تأثير دارند يا خواهند داشت

و يا به عبارتي ديگري توازن و تطابقي كه بايد ميان انسان و محيط زيست او وجود داشته باشد

 تا موجبات بهزيستي جسمي رواني و اجتماعي براي او فراهم شود و پيشگيري از بيماريها بوسيله كنترل

و از بين بردن عوامل محيطي كه در انتقال و برقراري بيماري موثر هستند مورد نظر است

 منبع:kavarsh.sums.ac.ir:: برچسب‌ها: تعاریف بهداشت محیط

نوشته شده توسط سید احسان خردمندپور در یکشنبه سیزدهم مرداد 1392

 

  ثانیه ها

The image “http://www.emam12.com/dl/pic/salavat.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

ثانیه ها

زمونه دست منو به دست آقام برسون      /  جمال یوسف زهرا رو به چشمام برسون

زمونه قلب من و بیشتر از این تنها نذار      /  برو ای باد صبا از گل روش خبر بیار

عمرمن، تو رو قسم، به لحظه هایی که می رن /  التماست می کنم نذاره ندیده بمیرن

ضربان قلب من به احترامش بزنید             /  سند زندگیمو یه جا به نامش بزنید

جمعه ها دستاتونو به دست همدیگه بدید  /  شیش روز اول هفته همتون جمعه بشید

ساعتا دقیقه شید، دقیقه ها یه ثانیه         / تو همون لحظه بیاد اونی که اسمش باقیه

جوونا پیر میشن و پیرا ندیده می میرن       /  وقتی که ثانیه ها به چشم مهدی اسیرن

سروده ی میثم سلطانی

 

برگرفته از وبلاگ ملکوت:: برچسب‌ها: مهدویت

نوشته شده توسط سید احسان خردمندپور در چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392

 

  وای بر ما

 

للهم عجل لولیک الفرج

او کیست که جایش در همه جا خالی است.کسی هم متوجه او نیست کسی که اگر بیاید دنیا را سراسر عدل و داد در بر خواهد گرفت و انسان را از انتظار چندین هزارساله اش از زمان حضرت آدم (ع)تاکنون رهایی می بخشد اما ایا ما منتظران خوبی برایش هستیم ایا از او یاد می کنیم در چند نمازمان جای دعای دست دعای فرجش را که دعای فرج همه انسانهاست را میخوانیم

 چند پنج شنبه را به امیدان پشت سر میگذاریم که فردایش اقایمان بیایند چند صبح جمعه بعد از برخاستن از خواب سراغ اورا میگیریم که امده یا نه؟چندین جمعه شب را نمیخوابیم تاظهورش را شاهد باشیم چندبار در روز انتظار فرجش را میکشیم

چند بار برای تعجیل در ظهورش دعا میکنیم اگر کوچکترین وسیله ای از ما گم شود ساعتی را به دنبالش میگردیم و حال انکه مولایمان را گم کرده ایم به یادمان هم نمی اید فقط ادعا میکنیم که اگر در دوران امام علی (ع)و امام حسین (ع)بودیم انهاراتنها نمی گذاشتیم در حالی که امام زمان خویش را که حاضروناظر و دربین ماست را تنها گذاشته ایم.

اگر چنین نبود و حداقل یاران حضرت مهیا بودند اری اگر 313تن یارش اماده بودند حتما می امد پس وای بر ما …:: برچسب‌ها: مهدویت

نوشته شده توسط سید احسان خردمندپور در چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392

 

  مهدی بیا

 

الهم عجل لولیک الفرج 

چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی     ***    چه بــغـض ها که در گلو رســــوب شد نیامدی

حـریر آتشـــین ســخن تبر به دوش بت شــکن     ***    خـــــدای ما دوباره سنگ و چـــوب شد نیامدی

تـــمام طول هـــفته را به انتـــــظار جـــمعه ام      ***   دوبـاره صــبح ظهر عصرنه غروب شد نیــــامــدی

 :: برچسب‌ها: مهدویت

نوشته شده توسط سید احسان خردمندپور در یکشنبه یازدهم فروردین 1392

 

 

مطالب پیشین

تعیین مقدار DO اکسیزن محلول
شرح وظايف کارشناس بهداشت محيط بيمارستان
بهداشت محیط بیمارستان چیست؟
شرح وظایف واحد مهندسي بهداشت محیط
معرفي واحد بهداشت محیط
تعريف بهداشت محيط
ثانیه ها
وای بر ما
مهدی بیا


  دربارهسلام
دوستان عزیز این وبلاگ جهت
آشنایی بازدیدکنندگان پیرامون
مهندسی بهداشت محیط طراحی
شده.
امیدوارم با نظرات سازنده ی خود
مرا در پیشبرد هرچه بهتر این وب
یاری کنید.
با سپاس...
e.kheradmand2@yahoo.comلوگوی ما  برچسب ها

مهدویت , تعاریف بهداشت محیط , وظایف ,


  آمار بازدید


آمار بازديد :

» تعداد بازديدها:
» کاربر: Admin


 

صفحه اصلي |  پست الکترونيک |  اضافه به علاقه مندي ها | ذخيره صفحه | طراح قالب


Powered By blogfa.com Copyright © 2009 by ehe2
Design By : wWw.Theme-Designer.Com